Safe Haven

Statutaire naam: Safe Haven

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 861491506
KvK nummer 78675138
Registratienummer VPE 101275

Contactgegevens
Malzwin 1203
1788 XA Julianadorp
06-29622747

https://www.safehavendenhelder.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Nog niet opgegeven

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Nog niet opgegeven

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Nog niet opgegeven

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nog niet opgegeven

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact