Jubilee

Statutaire naam: Jubilee

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 817826257
KvK nummer 52886867
Registratienummer VPE 101277

Contactgegevens
Venestraat 16
4931 BP Geertruidenberg
0638686281

http://www.jubilee.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord,
mensen te brengen tot geloof in en te maken tot discipel van Jezus
Christus.
  • De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
  • het houden van samenkomsten;
  • prediking van het evangelie;
  • jeugd- en kinderwerk;
  • het houden van Bijbelstudiekringen;
  • het houden van gebedskringen;
  • het geven van godsdienstonderwijs;
  • het verlenen van pastorale zorg;
  • zending;
  • alle andere wettige en passende middelen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Beknopt beleidsplan 2019

Het beleidsplan voor 2019 geeft invulling aan de missie en visie die Jubilee heeft, namelijk het zijn van Gods sterke hand en het hebben van impact op de plaats waar je bent. Wij willen vanuit Jubilee een sterke hand zijn voor de gemeenteleden van Jubilee, onze bezoekers en de maatschappij om ons heen. Ons beleid voor 2019 is afgeleid van het meerjarige beleid dat is opgesteld voor de komende jaren. Eind 2018 zijn de beleidsdoelstellingen geëvalueerd en zijn deze bijgesteld. In de plannen zijn strategische doelen opgesteld, die door uitvoering van gerichte maatregelen en projecten gerealiseerd gaan worden. Ieder jaar wordt geanalyseerd in hoeverre de maatregelen en projecten succesvol zijn geweest en wordt het beleidsplan voor het komende jaar opgesteld. In onze meerjarig beleidsplan zijn verschillende doelen opgenomen, waarbij de belangrijkste doelen zijn:

1. Jubilee is een kerk met impact in de maatschappij.
2. Jubilee zorgt voor de gemeenteleden.
3. Jubilee heeft een sterke onderwijs bediening
4. Jubilee Oosterhout biedt een platform voor het starten van nieuwe gemeentes.
5. Jubilee heeft een sterke multimedia bediening

Voor 2019 zijn de volgende activiteiten en projecten gepland:
• Organiseren van gemeente dag, waarbij de onderlinge binding tussen gemeenteleden wordt versterkt.
• Organiseren kerstviering, waarbij onder andere de zichtbaarheid van Jubilee in Oosterhout wordt vergroot.
• Organiseren Alpha-cursussen.
• Evangelisatieacties en ondersteunen zendingsreis naar Sri Lanka.
• Organiseren events voor ondernemers
• Versterken media-bediening, zodat Jubilee meer mensen kan bereiken via Internet en Social Media.
• Ondersteunen bijbelschool Frontrunners Ministries

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit een voorganger, aangevuld door twee team-coordinatoren.
De voorganger kan betaald worden voor diens werkzaamheden, doch niet voor diens bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar het beleidsplan en de diverse acties op de website.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
289.939
266.233
227.098
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
3.442
3.023
236
Totaal baten
-
-
293.381
269.256
227.334
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
126.007
108.831
82.267
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
36.901
28.489
20.959
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
14.718
14.873
20.920
9. Lasten beheer en administratie
-
-
24.969
20.936
16.705
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
202.595
173.129
140.851
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
90.786
96.127
86.483

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact