Meeting Place International Church

Statutaire naam: Meeting Place International Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 826134968
KvK nummer 77464036.
Registratienummer VPE 101271

Contactgegevens
Leidseplein 49
2013 PW Haarlem
0685807612

http://www.meetingplaceic.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

The purpose of this congregation is to give visible form and expression to the faith and fellowship to which God has called His people in Jesus Christ. We acknowledge ourselves to be a local church in and through which Jesus Christ continues to minister to the world by his Holy Spirit (Mt. 28:18- 20; Acts 1: 8; Luke 4:18). We shall seek to fulfill this calling through corporate worship services, through a program of Christian nurture by which our members and their families may be built up in their faith and in love, through the proclamation of the gospel by word and deed, and through ministering to human needs in the name of Jesus Christ.

MPic is dedicated to the nurture and inculcation¹ of Christian faith, values and disciplines as well as their integration and expression in daily life at home and in the market-place. It seeks to help those who attend its regular gatherings to discover life in its fullest potential as God intends for humanity which our Lord Jesus has also articulated (John 10:10), and to live fulfilled lives of love and service to their families and their communities.

MPic is evangelical in doctrine, charismatic in worship and ministry, and ecumenical in fellowship and service.

Our ministry statement is, “The Meeting Place is to be a Living Intersection where Anyone can Meet the risen Jesus, Connect with others and Engage their world with a new Passion and Purpose.”

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Nog niet opgegeven

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Nog niet opgegeven

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nog niet opgegeven

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact