Kerk in Westerwatering

Statutaire naam: Kerk in Westerwatering.

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 860363363
KvK nummer 75689081
Registratienummer VPE 101270

Contactgegevens
Woutertje Pietersestraat 13
1507PJ ZAANDAM
075-6351454

http://kerkinwesterwatering.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus, hen toe te rusten tot discipel van Hem en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Wij verwijzen hier gemakshalve naar het beleidsplan van de VPE.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur wordt niet bezoldigd voor haar bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nog niet opgegeven

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
9.000
-
9.486
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
9.000
-
9.486
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
1.550
1.300
716
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
1.525
1.525
1.407
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
500
500
250
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
400
-
913
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
400
300
446
-
-
-
Totaal lasten
4.375
3.625
3.732
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
4.625
-3.625
5.754
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact