Oase Bergen

Statutaire naam: Oase Bergen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 8609.89.732
KvK nummer 77379853
Registratienummer VPE 101269

Contactgegevens
Groeneweg 74S
1817 MP Alkmaar
0624864353

http://oasebergen.nl/

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

In maart 2020 heeft het bestuur van Vrienden van de Oase besloten haar activiteiten over te zetten in de kerkgenootschap Oase Bergen. Hieronder staan de gegevens van Stichting Vrienden van de Oase van 2019. 

Algemene en contactgegevens

Stichting Vrienden van de Oase is opgericht per 05-03-2003
Zij is gevestigd aan het adres Groeneweg 74S, 1817MP te Alkmaar.

Telefoonnummer voorzitter: 06 24 86 43 53

Emailadres voorzitter: chris@oasebergen.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Chris Green
Secretaris: Maarten de Jong
Penningmeester: Jan Ybema

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en valt onder beheer van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland.
Dossiernummer 37106026
RSIN nummer: 816121850

Doelstelling van de stichting Vrienden van de Oase

Conform artikel 2 lid 1 van de Statuten heeft De Stichting in het bijzonder ten doel het bevorderen en ondersteunen van kerkelijke, culturele, charitatieve, wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen of projecten, alles in de ruimste zin. Verder stelt de Stichting zich ten doel het ondersteunen van instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Evenzeer bevordert en ondersteunt de Stichting in het binnenland en buitenland gevestigde casu quo georganiseerde kerkelijke, culturele en soortgelijke instellingen of projecten. Voorts verricht de Stichting al datgene dat aan het bovenstaande nuttig of dienstig is, casu quo kan zijn, casu quo in de lijn van het voornoemde ligt.

Beloningsbeleid van de stichting Vrienden van de Oase

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden voor de stichting zonder enige vergoeding. Gemaakte en te maken kosten kunnen wel zonder opslag gedeclareerd worden bij de Penningmeester, die deze kosten vervolgens uitbetaalt.

Beleidsplan (beknopt)

De stichting Vrienden van de Oase is opgericht met als doel mensen, projecten en instellingen financieel, materieel en geestelijk te ondersteunen. Dit doel is omschreven in de statuten van de stichting.

Het beleid is er momenteel op gericht om naast ondersteuning van zendelingen en christelijke werkers, ook daadwerkelijk kerkelijke instellingen te bevorderen en te ondersteunen. Momenteel is er een projectrekening voor een kerkelijke gemeente te Bergen (nh).

Het bestuur van de stichting beoordeelt of en zo ja in welke mate een aanvraag voor ondersteuning in aanmerking komt.

Het is niet de bedoeling om vermogensgroei na te streven. Mocht er minder vraag dan toename van de gelden zijn, dan zullen deze gelden risicomijdend en kortlopend op rente worden gezet.

Tenminste eens per jaar zal een nieuwsbrief worden verstuurd naar daarvoor in aanmerking komende organisaties en natuurlijke personen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De hoofdactiviteit van de stichting betrof in 2018 het concreet stimuleren van het project Kerkstichting Bergen.
 Daarnaast zijn er aparte projecten opgestart, waarvoor ook nieuwe sponsors gevonden werden.

U kunt het werk van de stichting Vrienden van de Oase ondersteunen, door een bedrag over te maken naar ING Bank nummer:

IBAN: NL14 INGB 0009475795
BIC: INGBNL2A

Bijdragen worden zonder aftrek van kosten 100% besteed voor de zendelingen, zendingsprojecten en andere projecten die vallen binnen de doelstelling van de stichting en zijn van harte welkom.

Financiële verantwoording

Over 2019 mocht de stichting een bedrag van € 35.645,-- aan sponsoring ontvangen voor het project Kerkstichting Bergen. Er is aan dit project doorgeboekt een bedrag van € 31.575,76,--

Het saldo op dit project bedraagt per 31-12-2019 € 10.410,54


Daarnaast bestaan er de onderstaande projecten, saldo 31-12-2019:

                                                                   
Voor het project Benevolance een bedrag van € 442,94. x

Voor het project Voorganger een bedrag van € 175,--

Voor het project Israël een bedrag van € 154,30.

Voor het project Roemenië een bedrag van € 150,-- xx

x Op dit project is in 2019 € 322,94 binnengekomen en er is € 1.090,-- uitbetaald.

xx Op dit project is in 2019 € 380,45 binnengekomen en er is € 230,45 uitbetaald.

Tevens is voor € 47,75 aan algemene giften binnengekomen.
 De bankkosten waren in die periode  € 181,49.
Hierdoor is het negatieve resultaat van de stichting € 133,74. 
De totale algemene reserves bedragen per 31-12-2019 een bedrag van              € 1.249,02.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Nog niet opgegeven

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Nog niet opgegeven

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nog niet opgegeven

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact