Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen

Statutaire naam: Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 817892266
KvK nummer 20131206
Registratienummer VPE 101268

Contactgegevens
Geert Vinckestraat 2
4651 DJ Steenbergen
06-49998029

https://www.opendeursteenbergen.eu/

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Visie
Als alle mensen op de wereld zouden leven zoals Jezus Christus leerde, dan zou de aarde een paradijs zijn.

Missie
Alle mensen die op onze weg geplaatst worden deelgenoot maken van het goede nieuws van Jezus Christus.

Doelen
Zelf leven zoals Jezus ons voorleefde door de kracht van de Heilige Geest en daarmee de Vader eren, Zijn boodschap laten zien, voorleven en vertellen, in woord en daad.
Manieren: Samenkomsten op zondag en door de week
Goede werken doen en ondersteunen
Gebed & Bijbelstudie, persoonlijk & gezamenlijk
Jongeren werk
Zorg voor verdrukten en armen
Gebedswinkel De Bijbel Boeken, Dvd’s Ons werk, hobby, sport, familie

Voor 2019 staan op de planning:
a. Schuldhulpmaatje kantoor bieden in de kerk.
b. Lidmaatschap van het landelijk kerkgenootschap VPE.
c. Samenwerking met de lokale overheid op het gebied van Steenbergse aktiviteiten.
d. Samenwerking met de andere lokale kerken op het gebied van gezamenlijke diensten en aktiviteiten.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor het integrale beleidsplan verwijzen wij u naar de volgende link:
Beleidsplan 2019

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen is een officieel door de Nederlandse staat erkend kerkgenootschap, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 20131206 en wordt geleid door een oudstenraad die bestaat uit een voorganger en een aantal oudsten, die bijgestaan worden door een raad van advies voor de materiële zaken, de zogenoemde ABC, de Administratie en Beheer Commissie

Het werk in de Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen wordt voor het allergrootste deel gedaan door vrijwilligers. De Voorganger is momenteel parttime in dienst van de Kerk. Er wordt gestreefd om in de toekomst een volledig betaalde voorganger te kunnen betalen. Als honorering wordt gestreefd naar wat gemiddeld gebruikelijk is voor predikanten in Nederland.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarlijks vinden de volgende activiteiten plaats:
- Wekelijks vinden er kerkdienstenplaats op zondagochtend.
- Tijdens de kerkdiensten wordt er ook zondagschool gehouden door een steeds groter wordende groep kinderen.
- Om de twee weken is er ook tienerdienst tijdens de kerkdienst.
- Iedere zondagavond wordt er een gebedsdienst gehouden.
- Iedere maandagavond zijn er Bijbelstudies, de discipelschap training, de fundamentenstudie en om de twee weken de studie voor mensen met een beperking.
- Iedere woensdagavond wordt er gerepeteerd door de zang en muziekgroep.
- Op de donderdagavonden zijn er in de oneven weken huiskringen, waar de gelovigen aan huis bij elkaar komen.
- In de even weken vindt er een gezamenlijke Bijbelstudie plaats.
- Op de vrijdagavonden vindt er om de zes weken een FRISS avond plaats voor de jeugd, een alcohol vrije spel en ontspanningsavond.
- Iedere derde zaterdag van de maand is er een mannenochtend en op de derde vrijdag een vrouwenochtend.
- Ieder jaar vindt er een Alpha cursus plaats, meestal begint deze in Januari en duurt ca. 10 avonden, waar mensen op een neutrale manier kunnen kennis maken met de Bijbel en het christelijk geloof.
- De laatste zondag van de maand juni vindt er een BBQ plaats. Kerk is ook vertegenwoordigd bij het gesprek van de kerken met het gemeentebestuur van Steenbergen dat de Burgemeester met regelmaat houdt. Het Kerkgebouw van de Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen staat ter beschikking bij eventuele calamiteiten als een pandemie.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
8.800
-
8.376
-
8.213
-
2. Bijdragen gemeenteleden
108.000
-
136.466
-
128.645
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
17.700
-
53.666
-
25.154
-
Totaal baten
134.500
-
198.508
-
162.012
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
24.500
-
3.501
-
27.514
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
8.565
-
23.054
-
18.753
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
4.550
-
18.087
-
28.227
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
44.805
-
61.231
-
35.592
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
5.750
-
23.198
-
3.448
-
9. Lasten beheer en administratie
11.540
-
24.824
-
19.696
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
16.790
-
7.017
-
4.400
-
Totaal lasten
116.500
-
160.912
-
137.630
-
 
Resultaat (baten - lasten)
18.000
-
37.596
-
24.382
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact