Volle Evangelie Gemeente Kockengen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Kockengen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818680878
KvK nummer 64642968
Registratienummer VPE 101264

Contactgegevens
Sportweg 1B
3628 AZ Kockengen
0346-241479

http://www.veg.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De statutairen doelstelling van het kerkgenootschap is de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord. Het kerkgenootschap tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van Godsdienstonderwijs, het uitgeven van geschriften en andere wettige middelen. Het kerkgenootschap beoogt niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor het beleidsplan verwijzen wij u naar het beleidsplan van de VPE.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur van het kerkgenootschap bestaat uit ten minste drie leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemen. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Samenkomst

Onze zondagsamenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Ze vinden plaats op zondag vanaf 10:00u in ons gebouw aan de Sportweg in Kockengen. Tijdens de diensten zoeken wij het aangezicht van God door gebed, lofprijzing en aanbidding, er wordt gepreekt vanuit de Bijbel over het dagelijks leven met God en er is ruimte voor getuigenissen en voorbede.

Wees welkom en vrij om uzelf te zijn. We hebben geen vaste stoelindeling of liturgie. Voorafgaand aan de dienst wordt er gebeden, zowel in een groep door de mensen die een taak in de dienst hebben, als door een tweetal mensen voor in de zaal.

Kinderdienst

Voor diverse leeftijdsgroepen is er een eigen kinderdienst. De kinderen blijven eerst bij hun ouders in de dienst. Op enig moment wordt aangegeven dat de kinderen naar hun eigen dienst kunnen worden gebracht.

Einde van de dienst

Richting het einde van de dienst is er gelegenheid om voorbede te ontvangen. Nadat de zegen is uitgesproken, het officiële einde van de dienst, is er gratis koffie, thee en limonade. Er is dan volop gelegenheid tot ontmoeting en napraten.

 

Huiskringen

De huiskringen zijn de kleinste eenheid binnen de gemeente. De samenstelling van de huiskringen is een doorsnede van de leden van de VEGK, van jong tot oud. De huiskringen komen eenmaal per veertien dagen op de woensdagavond onder leiding van een huiskringleider bij elkaar. Het doel van de huiskringen is elkaar opbouwen en verantwoording en zorg voor elkaar dragen.

Naast de reguliere huiskringen zijn er ook jeugdgroepen en een dagkring. De jeugdgroepen richten zich op 12 tot 21-jarige jongeren die de gemeente bezoeken. De jeugdavonden vinden iedere vrijdagavond plaats. De dagkring vindt eenmaal per veertien dagen op de woensdagochtend. Deze kring is voor mensen die minder gemakkelijk de kringen op woensdagavond kunnen bezoeken.

Bijbelstudie en aanbiddingsavond

Op de woensdagavond is er eenmaal per veertien dagen, afgewisseld met de huiskringavonden, een gemeentebrede bijeenkomst. Op deze avonden is er een bijbelstudie of een aanbiddingsavond. De bijbelstudie wordt gegeven door een van de leiders van de gemeente. Op de aanbiddingsavonden is er ruim tijd voor het zoeken van het aangezicht van God door middel van zang en muziek, aangevuld met getuigenissen en een korte bijbelstudie door een gemeentelid.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen
2
10
6
10.000
6.885
2. Bijdragen gemeenteleden
131.500
128.000
131.584
135.000
125.091
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
100
100
1.225
500
105.898
Totaal baten
131.602
128.110
132.815
145.500
237.874
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
36.000
35.000
35.693
35.000
35.096
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
8.200
7.000
8.279
8.000
8.357
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
6.000
5.500
5.811
5.400
5.515
7. Lasten kerkelijke gebouwen
44.000
44.000
41.602
40.000
40.722
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
18.000
14.000
17.535
14.000
13.737
9. Lasten beheer en administratie
2.600
2.500
2.598
2.500
7.660
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
3.000
5.000
3.063
4.000
-
Totaal lasten
117.800
113.000
114.581
108.900
111.087
 
Resultaat (baten - lasten)
13.802
15.110
18.234
36.600
126.787

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact