New Life Ministries

Statutaire naam: New Life Ministry

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 809960199
Registratienummer VPE 101255

Contactgegevens
Witbolstraat 11
1032 LC AMSTERDAM
0618848818

http://www.newlife-ministries.org

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het houden van Kerkdiensten, Pastorale hulp, Jeugddiensten.

Het vormen en onderhouden van een Christelijke geloofsgemeenschap,voorts de verkondiging van het woord van God,zoals dat in de bijbel is geopenbaard.Het verlenen van geestelijke en materiele hulp aan personen binnen en buiten de geloofsgemeenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wijze waarop doel behaald wordt

Het organiseren van samenkomsten, Bijbelstudie, evangelisatieprojecten, seminars en jeugddiensten. Het helpen van mensen zoals Jezus ons geleerd heeft en het helpen van mensen die verslaafd zijn en die bevrijd willen worden door de kracht van Jezus Christus.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar beleidsplan van de VPE. http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/ 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Er zijn in totaal zes bestuursleden, die geen bezoldiging ontvangen.

Er kan sprake zijn van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de website. http://www.newlife-ministries.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
17.166
18.148
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
8.791
5.742
Totaal baten
-
-
-
25.957
23.890
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
9.956
15.115
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
11.350
8.800
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
178
211
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
2.960
-
Totaal lasten
-
-
-
24.444
24.126
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
1.513
-236

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact