Bron des Levens Ministries

Statutaire naam: Stichting VEG Bron des Levens Arnhem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 857376925
KvK nummer 68288042
Registratienummer VPE 101259

Contactgegevens
Valckenierstraat 5
6828 RM ARNHEM
06-42076181

http://facebook.com/brondeslevensministriesarnhem

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus. Het behartigen
van de geestelijke, emotionele, lichamelijke en sociale belangen van
de mens. Het bevorderen van de geestelijke groei en kennis van
Gods Woord, de Bijbel. Het verlenen van bijstand aan
drugsverslaafden en daklozen, prostituees en minderbehoeftigen in
de samenleving, alsmede het opvangen van probleemjongeren. Het
verrichten van alle verdere handelingen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Nog niet opgegeven

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Nog niet opgegeven

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nog niet opgegeven

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact