Saved City Church (vh Wordwide Vision Ministries)

Statutaire naam: Saved City Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 822561955
KvK nummer 50124609
Registratienummer VPE 101261

Contactgegevens
Rokin 65
1012 KK Amsterdam
061301475

http://savedcitychurch.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

 1. De gemeente heeft als doel door het verkondigen van Gods Woord mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De gemeente tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het houden van erediensten en andere samenkomsten;
  2. het houden van bijbelstudie- en gebedskringen;
  3. het organiseren van jeugd- en kinderwerk;
  4. het geven van godsdienstonderwijs;
  5. evangelisatie in en buiten de plaats van vestiging door woord en geschrift;
  6. het verlenen van pastorale zorg;
  7. het ondersteunen van zendingswerk;
  8. alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel dienstbaar kunnen zijn.
  9. Het houden van evenementen en concerten.
 1. De gemeente heeft als grondslag de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als basis voor het functioneren van de gemeente. De gemeente onderschrijft de geloofsbasis van de VPE.
 2. De gemeente is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, hierna genoemd " VPE" en is een plaatselijke gemeente in de zin van artikel V, lid 2, sub 1 van de statuten van de VPE, in welk artikellid onder meer woordelijk staat vermeld: " Plaatselijke gemeenten die als lid door het Algemeen Bestuur en de Ledenvergadering van de Regio waartoe zij behoren aanvaard zijn. Om als lid aanvaard te worden dient de gemeente ten minste twintig gemeenteleden te hebben. Onder gemeenteleden worden in dit verband verstaan al diegenen, die toegang hebben tot de ledenvergadering en geacht kunnen worden medeverantwoordelijkheid te dragen."

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hier wordt verwezen naar het beleidsplan van de VPE.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Zij worden niet bezoldigd voor hun bestuurlijke werkzaamheden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het betreft een gemeente die in 2018 is begonnen. Voor meer info verwijzen wij naar onze website.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
10.448
9.952
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
15.625
14.145
Totaal baten
-
-
-
26.073
24.097
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
19.110
16.945
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
1.308
2.357
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
3.753
398
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
2.892
3.545
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
27.063
23.245
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-990
852

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact