El Shaddai KIngdom Family

Statutaire naam: El Shaddai KIngdom Family

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 858561128
KvK nummer 71051619
Registratienummer VPE 101260

Contactgegevens
Bakhuizen van den Brinklaan 93
5624 GM Eindhoven
0623270712

http://elshaddai-kingdomfamily.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging en verspreiding van Gods onfeilbaar woord: de bijbel en het evangelie van Jezus Christus.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor het beleidsplan verwijzen wij kortheidshalve naar de VPE.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur bestaat tenminste uit drie personen. Zij vertegenwoordigen de gemeente. Van bezoldiging kan sprake zijn, echter voor de bestuurlijke werkzaamheden worden geen beloningen gedaan. Wel kan een vergoeding voor gemaaket kosten van toepassing zijn.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor de actuele gebeurtenissen binnen de gemeente verwijzen wij naar onze website. Onze financien over 2018 zijn onder handen.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
8.606
-
2.555
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
500
-
5.000
-
-
Totaal baten
-
-
9.106
-
7.555
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
3.674
-
189
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
4.663
-
1.349
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
1.143
-
445
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
409
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
3.835
-
-
Totaal lasten
-
-
9.889
-
5.818
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-783
-
1.737
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact