Volle Evangelie De Ark Wieringermeer

Statutaire naam: Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 820099843
KvK nummer 56301359
Registratienummer VPE 101256

Contactgegevens
Kerkring 1a
1775 AC MIDDENMEER
022-7608515

http://veg-deark.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Volle Evangelie Gemeente de Ark is een groeiende kerk in Middenmeer en Langedijk, met een hart voor de buurt en de dorpen om ons heen. Door al onze diensten en activiteiten heen willen wij een sterke en open gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Een plek waar mensen zich welkom en thuis voelen. Dit doen we we vanuit het geloof dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, Jezus onze hoop is en de Heilige Geest de kracht en liefde van God wil openbaren. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt en richtlijn voor ons leven.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door:
Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van het evangelie en het pastoraat centraal staan. Deze activiteiten worden geleid door – al dan niet voor andere werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vrijgestelde – voorganger en oudsten. Ook andere – door voorganger en oudsten daarvoor geschikt bevonden- personen kunnen deze activiteiten leiden.
Gebruik te maken van alle wettige- en passende middelen.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De voorganger (fulltime) krijgt als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN.
De oudsten verrichten hun werk pro deo.

De Gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De vele activiteiten van de Gemeente worden gepubliceerd in het blad van de Gemeente “De Duif” en op de website van de Gemeente.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
-
-
-
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
-
-
-
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
-
-
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-
-

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact