Evangelische Gemeenschap Julianadorp

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Julianadorp

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 855532087
KvK nummer 64123936
Registratienummer VPE 101235

Contactgegevens
Middelzand 3502
1788 ES JULIANADORP
0615321913

http://www.egjulianadorp.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Missie: Het geloof leven in woord en daad in de omgeving waar je woont. Op deze manier dien je je naaste.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast oudsten/diakenen/bestuurders. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie:  www.egjulianadorp.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
1.522
1.350
1.200
1.522
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
12.468
8.904
13.901
12.468
12.015
13.902
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
13.990
10.254
15.101
13.990
12.015
13.902
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
1.003
1.940
550
1.003
550
576
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
1.600
1.641
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
5.882
4.872
4.100
5.882
6.600
7.764
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
2.417
1.376
2.200
2.417
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
290
455
280
290
198
213
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
1.068
1.068
900
1.068
300
364
Totaal lasten
-
10.660
9.711
8.030
10.660
9.248
10.558
 
Resultaat (baten - lasten)
-
3.330
543
7.071
3.330
2.767
3.344

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact