Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Statutaire naam: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810908463
Registratienummer VPE 100000

Contactgegevens
Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen
085-4881400

http://www.vpe.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Missie en visie

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Zie beleidsplan

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Jaarverslag 2018 is onder constructie, maar hier alvast een korte toelichting op de activiteiten en cijfers over 2018.

Korte toelichting op de financien over 2018

Algemeen:
Het jaar 2018 moest het jaar van de omslag worden. In 2017 ervoeren we al dat God iets moois ging doen in en door de VPE. Daar hebben we intens voor gebeden en hard aan gewerkt.

Die omslag lijkt er ook te zijn gekomen. Er melden zich nieuwe gemeenten aan, evenals nieuwe leden. We mogen actief zijn op het gebied van gemeentestichting, maar ook gemeente ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling beginnen zichtbaar te worden.

In de loop van 2018 werd er een begin gemaakt met de Commissie voor Beroepingen. Dat is nu al gezellig druk. Er hebben zich een tiental gemeenten gemeld, en een ongeveer even groot aantal kandidaten voor het voorgangerschap, nu of later. Er komen regelmatig nieuwe namen bij.

Er heeft zich onder aanvoering van Rik van Boven een groep van ongeveer tien interim voorgangers gemeld om beschikbaar te zijn voor gemeenten die op korte termijn hulp nodig hebben. De eerste trajecten lopen al.

Kortom: de VPE is een bewegende beweging, en dat is verheugend.

Inkomsten

Voor het eerst in jaren zijn de inkomsten HOGER dan begroot, en ook hoger dan vorige jaren. We zijn God dankbaar voor de veranderingen die ook hierin zichtbaar worden. Er is veel extra geld beschikbaar gekomen voor de speerpunten, precies wat we zochten.

Uitgaven:
Uitgaven ten behoeve van de speerpunten en doelstellingen zijn opnieuw gestegen, en dat kan ook!
De lasten voor de organisatie zijn gedaald!

Resultaat 2018:
De voorlopige cijfers zoals nu gepubliceerd laten voor het eerst in jaren een positief resultaat zien!
Iets om heel dankbaar voor te zijn!

We zien er naar uit dat deze lijn met Gods hulp en genade door mag gaan!

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
500
1
500
336
3.000
2.147
2. Bijdragen gemeenteleden
184.200
190.611
211.700
190.502
223.537
193.849
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
13.100
20.969
3.850
66.138
84.800
63.152
Totaal baten
197.800
211.581
216.050
256.976
311.337
259.148
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
24.483
53.007
24.385
51.144
39.837
40.152
7. Lasten kerkelijke gebouwen
5.740
7.517
9.927
10.530
17.400
14.788
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
139.108
135.305
155.489
181.501
246.591
218.766
9. Lasten beheer en administratie
23.105
13.188
21.310
23.203
58.135
38.097
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
192.436
209.017
211.111
266.378
361.963
311.803
 
Resultaat (baten - lasten)
5.364
2.564
4.939
-9.402
-50.626
-52.655

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact