Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Statutaire naam: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810908463
Registratienummer VPE 100000

Contactgegevens
Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen
085-4881400

http://

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Missie en visie

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Zie beleidsplan

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2017 is onder constructie.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
500
336
3.000
2.147
2. Bijdragen gemeenteleden
211.700
194.601
223.537
193.849
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
3.850
69.121
84.800
63.152
Totaal baten
216.050
264.058
311.337
259.148
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
24.385
57.278
39.837
40.152
7. Lasten kerkelijke gebouwen
9.927
11.215
17.400
14.788
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
155.489
177.944
246.591
218.766
9. Lasten beheer en administratie
21.310
26.335
58.135
38.097
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
211.111
272.772
361.963
311.803
 
Resultaat (baten - lasten)
4.939
-8.714
-50.626
-52.655

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact