Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Statutaire naam: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810908463
KvK nummer 32146736
Registratienummer VPE 100000

Contactgegevens
Hoofdstraat 51
3971 KB DRIEBERGEN
085-4881400

http://vpe.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Missie en visie

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Zie beleidsplan

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Jaarverslag 2019 is inmiddesl aangeboden aan het algemeen bestuur van de VPE.

Korte toelichting op de financien over 2019

Algemeen:            
In dit verslagjaar is veel aandacht besteed aan het investeren in de   
speerpunten van de VPE.           
Er is dankbaarheid voor het positieve resultaat.      
Het bestuur dankt haar leden voor hun betrokkenheid en steun aan de beweging.
               
Baten:              
De bijdragen over 2019 waren evenals 2018 voorzichtig begroot.  
De werkelijke bijdragen over 2019 waren opnieuw hoger dan begroot.  
Er wordt voortdurend getracht hier een goed evenwicht te vinden en te houden.
               
Lasten:              
Evenals in 2018 is er opnieuw nadrukkelijk geinvesteerd in de doelstellingen.
Tegelijk zijn de organisatielasten nadrukkelijk binnen de begroting gebleven.
Het bestuur streeft er naar deze lijn de komende jaren voort te zetten.  
               
Resultaat              
In plaats van een voorziening op te nemen voor de te verwacbhte kosten voor het nieuwe internetplatform en website, de aanstaande verhuizing van het kantoor en het identiteitsonderzoek 2020, is hiervoor een reserve gevormd. Het hogere resultaat is derhalve via de resultaat verdeling toegevoegd aan een aantal bestemmingreserves.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen
5
100
20
500
85
2. Bijdragen gemeenteleden
199.600
181.000
201.199
184.200
211.628
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
22.050
16.800
46.308
26.900
10.992
Totaal baten
221.655
197.900
247.527
211.600
222.705
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
-
-
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
44.570
35.820
77.152
38.283
61.961
7. Lasten kerkelijke gebouwen
7.500
6.944
8.513
5.740
7.774
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
149.970
137.986
109.964
139.108
132.094
9. Lasten beheer en administratie
15.132
16.152
16.638
23.105
15.109
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
Totaal lasten
217.172
196.902
212.267
206.236
216.938
 
Resultaat (baten - lasten)
4.483
998
35.260
5.364
5.767

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact