Evangelische Gemeente De Lichtstad

Statutaire naam: Kerkgenootschap Evangelische Gemeente De Lichtstad

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 852157472
KvK nummer 56501765
Registratienummer VPE 101182

Contactgegevens
Wegedoornlaan 2 b
5646 AC EINDHOVEN
0624241138

http://de-lichtstad.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Onze missie: De Lichtstad: Jezus zichtbaar maken in iedereen. Ieder in de regio Eindhoven uitdagen en toerusten om Jezus zichtbaar te maken in eigen leven en omgeving. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,https://www.vpe.nl/go/financien/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,https://www.vpe.nl/go/financien/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.de-lichtstad.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
1.530
5.000
5.850
5.000
6.003
24.000
355.137
2. Bijdragen gemeenteleden
222.500
210.000
229.001
240.000
210.839
251.000
245.374
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
150
-
-
-
-
Totaal baten
224.030
215.000
235.001
245.000
216.842
275.000
600.511
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
61.304
59.551
60.397
82.889
82.655
84.332
91.483
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
18.659
24.200
16.773
33.241
36.593
34.566
28.217
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
17.040
17.792
16.387
19.550
15.040
18.050
15.211
7. Lasten kerkelijke gebouwen
46.213
51.722
49.292
60.693
59.218
74.847
59.799
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
58.018
62.874
60.829
61.922
61.623
65.865
56.285
9. Lasten beheer en administratie
1.650
2.750
3.393
3.805
3.647
4.591
3.292
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
21.146
21.111
20.062
7.900
8.200
11.249
6.047
Totaal lasten
224.030
240.000
227.133
270.000
266.976
293.500
260.334
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-25.000
7.868
-25.000
-50.134
-18.500
340.177

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact