Evangelische Gemeente De Lichtstad

Statutaire naam: Kerkgenootschap Evangelische Gemeente De Lichtstad

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 852157472
Registratienummer VPE 101182

Contactgegevens
Wegedoornlaan 2 b
5646 AC EINDHOVEN
0493-695873

http://www.de-lichtstad.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Onze missie: De Lichtstad: Jezus zichtbaar maken in iedereen. Ieder in de regio Eindhoven uitdagen en toerusten om Jezus zichtbaar te maken in eigen leven en omgeving. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,https://www.vpe.nl/go/financien/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,https://www.vpe.nl/go/financien/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.de-lichtstad.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
24.000
355.137
24.000
24.530
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
251.000
245.374
264.000
237.606
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
275.000
600.511
288.000
262.136
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
84.332
91.483
81.540
81.661
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
34.566
28.217
39.205
12.537
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
18.050
15.211
15.850
12.686
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
74.847
59.799
83.005
69.231
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
65.865
56.285
67.844
68.817
9. Lasten beheer en administratie
-
-
4.591
3.292
3.912
5.147
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
11.249
6.047
6.644
6.644
Totaal lasten
-
-
293.500
260.334
298.000
256.723
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-18.500
340.177
-10.000
5.413

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact