Evangelisch Centrum Europoort

Statutaire naam: Evangelisch Centrum Europoort

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 006503755
Registratienummer VPE 101152

Contactgegevens
Nieuwe Binnenweg 324-326
3021 GV ROTTERDAM
010-4761100

http://www.eceuropoort.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
 2. Het tracht dit doel te bereiken door:

  a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;
  – opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
  – godsdienstonderwijs in het algemeen;
  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;

  b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link:

http://www.eceuropoort.nl/wp-content/uploads/2015/12/Financieel-beleid-2015-2020.pdf

De gemeente heeft ook een eigen ANBI status. Voor de volledigheid zijn de gegevens ook hier opgenomen.

Een link naar de eigen website: www.eceuropoort.nl/anbi

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

Beloningsbeleid

Personen met de volgende functies ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden:

 • Voorganger
 • Secretaresse
 • Financieel medewerker
 • Teamleider NextGeneration (kinderwerk en jongerenwerk)
 • Teamleider KingdomLife (toerusting & training)
 • Gebouwbeheerder

Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,1. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
96.900
-
99.000
100.237
86.400
84.035
2. Bijdragen gemeenteleden
295.500
-
278.800
296.116
355.000
300.234
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
15.250
-
35.246
33.016
18.925
18.634
Totaal baten
407.650
-
413.046
429.369
460.325
402.903
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
55.600
-
58.550
52.753
53.500
39.286
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
19.000
-
20.500
17.804
21.000
16.633
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
107.850
-
108.450
108.772
162.310
152.072
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
161.750
-
162.500
167.155
176.000
162.462
9. Lasten beheer en administratie
28.500
-
29.000
24.989
18.000
15.426
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
24.000
-
24.000
24.000
22.500
35.745
Totaal lasten
396.700
-
403.000
395.473
453.310
421.624
 
Resultaat (baten - lasten)
10.950
-
10.046
33.896
7.015
-18.721

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact