Evangelisch Centrum Europoort

Statutaire naam: Evangelisch Centrum Europoort

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 006503755
Registratienummer VPE 101152

Contactgegevens
Nieuwe Binnenweg 324-326
3021 GV ROTTERDAM
010-4761100

http://www.eceuropoort.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Europoort International Church (EC Europoort) heeft een eigen ANBI status. Zie hiervoor deze link. https://europoortinternational.nl/anbi/ 

Daarnaar wordt hier kort verwezen. De cijfers over het boekjaar 2017-2018 zijn wel overgenomen.

 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Nog niet opgegeven

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nog niet opgegeven

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
96.900
104.170
99.000
100.237
86.400
84.035
2. Bijdragen gemeenteleden
295.500
297.912
278.800
296.116
355.000
300.234
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
15.250
33.570
35.246
33.016
18.925
18.634
Totaal baten
407.650
435.652
413.046
429.369
460.325
402.903
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
55.600
55.953
58.550
52.753
53.500
39.286
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
19.000
17.899
20.500
17.804
21.000
16.633
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
107.850
106.101
108.450
108.772
162.310
152.072
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
161.750
165.853
162.500
167.155
176.000
162.462
9. Lasten beheer en administratie
28.500
28.683
29.000
24.989
18.000
15.426
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
24.000
26.400
24.000
24.000
22.500
35.745
Totaal lasten
396.700
400.889
403.000
395.473
453.310
421.624
 
Resultaat (baten - lasten)
10.950
34.763
10.046
33.896
7.015
-18.721

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact