Evangelisch Centrum Europoort

Statutaire naam: Evangelisch Centrum Europoort

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 006503755
KvK nummer 24172888
Registratienummer VPE 101152

Contactgegevens
Nieuwe Binnenweg 324-326
3021 GV ROTTERDAM
010-4761100

http://eceuropoort.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Europoort International Church (EC Europoort) heeft een eigen ANBI status. Zie hiervoor deze link. https://europoortinternational.nl/anbi/ 

Daarnaar wordt hier kort verwezen. De cijfers over het boekjaar 2018-2019 zijn wel overgenomen.

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
 2. Het tracht dit doel te bereiken door:a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;
  – opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
  – godsdienstonderwijs in het algemeen;
  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link:

financieel meerjarenplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Personen met de volgende functies ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden:

 • Voorganger
 • Secretaresse
 • Secretarieel planner Kingdomlife
 • Financieel medewerker
 • Teamleider aanbidding
 • Teamleider KingdomLife (toerusting & training)
 • Gebouwmanager
 • Facilitair medewerker
 • Medewerker promotie KingdomLife
 • Medewerker Bedrijfsoering

Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,7. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
99.000
106.467
96.900
104.170
99.000
100.237
2. Bijdragen gemeenteleden
300.000
311.278
295.500
297.912
278.800
296.116
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
17.000
13.383
15.250
33.570
35.246
33.016
Totaal baten
416.000
431.128
407.650
435.652
413.046
429.369
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
61.100
48.517
55.600
55.953
58.550
52.753
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
20.500
20.791
19.000
17.899
20.500
17.804
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
100.500
112.592
107.850
106.101
108.450
108.772
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
167.850
176.788
161.750
165.853
162.500
167.155
9. Lasten beheer en administratie
30.500
45.133
28.500
28.683
29.000
24.989
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
26.400
26.400
24.000
26.400
24.000
24.000
Totaal lasten
406.850
430.221
396.700
400.889
403.000
395.473
 
Resultaat (baten - lasten)
9.150
907
10.950
34.763
10.046
33.896

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact