Volle Evangelie Gemeente Effata

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Effata

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824293381
Registratienummer VPE 101232

Contactgegevens
Kerklaan 20
2911 AD NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
06-28942467

http://www.veg-effata.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 4 leden, 1 voorganger, 1 oudste en 1 diaken, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.veg-effata.com

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
20.000
217.530
20.000
23.425
20.000
17.459
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
20.000
217.530
20.000
23.425
20.000
17.459
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
6.000
7.678
5.000
2.226
5.000
5.085
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6.000
2.436
5.000
5.139
5.000
5.905
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.250
1.897
1.000
1.242
1.000
823
7. Lasten kerkelijke gebouwen
4.800
4.800
5.050
4.800
5.050
4.800
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.200
400
2.000
1.400
2.000
1.453
9. Lasten beheer en administratie
360
1.796
300
364
300
120
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
250
952
1.000
1.722
1.000
439
Totaal lasten
19.860
19.959
19.350
16.893
19.350
18.625
 
Resultaat (baten - lasten)
140
197.571
650
6.532
650
-1.166

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact