Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818865970
Registratienummer VPE 101229

Contactgegevens
*
* MEPPEL

http://www.delevensrivier.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

We zijn een gemeente die een lichtdrager wil zijn in de duisternis van deze wereld en God op de eerste plaats stelt. Als kinderen van God vormen we een gezin waarin bescherming, warmte, liefde en genezing is voor iedereen. In dit gezin mogen we ontdekken wie we zijn en waarvoor we zijn gemaakt, ieder op de plaats die God het beste vindt. We mogen geestelijk tot bloei komen en naar God toegroeien. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.delevensrivier.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
15
-
160
2. Bijdragen gemeenteleden
-
46.529
-
34.731
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
-
46.544
-
34.891
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
34.787
-
32.620
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
4.649
-
4.963
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
3.315
-
3.475
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
11.729
-
11.555
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
4.337
-
3.868
9. Lasten beheer en administratie
-
1.198
-
1.960
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
151
-
100
Totaal lasten
-
60.166
-
58.541
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-13.622
-
-23.650

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact