Leef!Zutphen

Statutaire naam: Kerkgenootschap Leef!Zutphen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 817085737
KvK nummer 76914461
Registratienummer VPE 101227

Contactgegevens
(Het Stedelijk) Isendoornstraat 3
7201 NJ ZUTPHEN
06-47374160

http://leefzutphen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Wij zijn een levendige kerk, die Jezus volgt en die, vanuit passie voor Hem, leven wil brengen in onze omgeving!
We leven door Jezus, met Jezus en voor Jezus!

Leef!Zutphen wil een laagdrempelige kerk midden in de samenleving zijn, waar de mens telt en waar een persoonlijke en open relatie met God centraal staat. Dit doel wordt bereikt door: het houden van eigentijds vormgegeven samenkomsten, jeugd- en kinderwerk, het houden van gebedsbijeenkomsten, evangelisatie-activiteiten, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het verlenen van pastorale zorg en het samenwerken met andere christelijke organisaties. Als lid van de VPE verwijzen wij tevens naar de doelstelling zoals weergegeven in het beleidsplan op de site van de VPE:  VPE ANBI beleidsplan | Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Leef!Zutphen onderschrijft de geloofsbasis van de VPE en verwijst tevens naar de doelstelling zoals weergegeven in het beleidsplan op de site van de VPE:  VPE ANBI beleidsplan | Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur van Leef!Zutphen wordt gevormd door het Oudstenteam en bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

Twee leden van het Oudstenteam zijn gezamenlijk bevoegd de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen, mits één van hen voorzitter, secretaris of penningmeester is.

Voorzitter
Willem van Slooten

Secretaris/Penningmeester
Johan Krans

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Leef!Zutphen houdt wekelijks samenkomsten waarbij lofprijs en aanbidding en de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Voor meer informatie over alle activiteiten, zie website:  http://leefzutphen.nl/

 

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
77.250
73.750
80.717
83.750
79.978
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
3.600
-
-
Totaal baten
77.250
73.750
84.317
83.750
79.978
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
26.000
32.900
32.131
-
39.416
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
15.400
12.300
8.836
-
9.395
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
8.400
7.400
15.805
-
22.229
7. Lasten kerkelijke gebouwen
19.000
18.700
18.718
-
17.267
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
1.350
1.050
1.115
-
949
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
500
500
2.379
-
1.394
Totaal lasten
70.650
72.850
78.984
-
90.650
 
Resultaat (baten - lasten)
6.600
900
5.333
83.750
-10.672

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact