Damascus Road International Church

Statutaire naam: Damascus Road International Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824053886
Registratienummer VPE 101226

Contactgegevens
Forum 100
6229 GV MAASTRICHT
043-6673880 / 06-26673880

http://www.damascusroadic.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij  ,naar de doelstelling zoals weergegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.damascusroadic.com

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
450
237
450
433
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
88.500
93.269
80.000
99.138
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
1.500
-
1.300
6.562
Totaal baten
-
-
90.450
93.506
81.750
106.133
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
40.000
36.022
30.684
33.889
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
2.850
776
5.000
4.810
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
1.500
1.417
1.500
836
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
34.920
34.168
28.120
33.720
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
26.700
30.063
26.700
33.125
9. Lasten beheer en administratie
-
-
1.070
1.001
1.820
2.306
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
400
220
700
1.065
Totaal lasten
-
-
107.440
103.667
94.524
109.751
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-16.990
-10.161
-12.774
-3.618

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact