Evangelische Gemeente De Ark

Statutaire naam: Evangelische Gemeente De Ark

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 807328820
KvK nummer 76646505
Registratienummer VPE 101224

Contactgegevens
Evertsenstraat 85
3814 SG AMERSFOORT
033-4753290

http://egdeark.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De visie van de gemeente is gebaseerd op het volgende: Wij behoren God en onze naaste lief te hebben. Wij behoren anderen het evangelie te brengen. Ons streven is, te zijn zoals de eerste gemeente! Daarnaast is ons doel onze sociale en maatschappelijke verplichtingen na te komen door ons dienstbaar op te stellen in de samenleving.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente zal in de loop van de komende jaren samenwerken met andere denominaties o.a. gezamenlijke evangelisatie, fellowship, seminar en jongeren-events.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Sinds de coronacrisis worden de diensten per livestream uitgezonden. De nevenactiviteiten waaronder jongerendiensten, voedselpakketten tbv bewoners zijn voorlopig gestopt. Wilt u meer informatie: www.egdeark.nl en facebook De Ark Amersfoort en Instagram de.ark.33

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
43.239
-
47.900
-
79.590
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
1.216
-
-
Totaal baten
-
-
43.239
-
49.116
-
79.590
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
38.492
-
38.969
-
38.465
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
2.851
-
8.141
-
10.292
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
6.061
-
6.924
-
14.106
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
800
-
930
-
1.880
9. Lasten beheer en administratie
-
-
14.841
-
11.562
-
4.707
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
63.045
-
66.526
-
69.450
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-19.806
-
-17.410
-
10.140

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact