Lighthouse Christengemeente

Statutaire naam: Lighthouse Christengemeente

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 814187250
KvK nummer 14082152
Registratienummer VPE 101217

Contactgegevens
Aartshertogenplein 1
6226 XZ MAASTRICHT
06-22139772

http://lighthousechristengemeente.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Visie: God heeft ons de visie gegeven om het licht te zijn voor de natië,n. Dit is ons verlangen: om te zien hoe mensenlevens worden door de liefde van God binnen de gemeenschap en dat we tot zegen kunnen zijn voor velen door de liefde van God uit te stralen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.lighthousechristengemeente.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
50
50
-
50
-
500
102
2. Bijdragen gemeenteleden
30.000
27.000
-
27.000
27.712
27.000
29.469
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
3.000
-
-
15.600
20.529
2.200
31.597
Totaal baten
33.050
27.050
-
42.650
48.241
29.700
61.168
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
8.500
8.000
8.350
8.000
8.150
10.000
7.455
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
7.000
2.750
-
1.750
4.881
1.750
601
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.000
700
-
700
791
700
1.755
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8.200
6.150
-
6.000
4.316
16.000
12.440
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
90
-
-
9. Lasten beheer en administratie
5.200
4.700
-
5.850
5.436
2.200
2.193
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
20.000
80.000
-
20.000
10.070
-
91.959
Totaal lasten
49.900
102.300
8.350
42.300
33.734
30.650
116.403
 
Resultaat (baten - lasten)
-16.850
-75.250
-8.350
350
14.507
-950
-55.235

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact