Team Ministries

Statutaire naam: Team Ministries

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 811966756
Registratienummer VPE 101216

Contactgegevens
Voorterweg 128
5611 TS EINDHOVEN
040-2119235 / 0643277490

http://www.teamministries.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/  ,

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.teamministries.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
18.760
19.057
15.053
18.760
14.000
13.217
2. Bijdragen gemeenteleden
35.000
34.448
39.477
34.179
48.000
39.477
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
53.760
53.505
54.530
52.939
62.000
52.694
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
24.310
26.434
21.900
22.486
16.500
21.750
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
2.262
1.761
1.500
2.218
1.200
1.334
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
1.002
-
-
300
15
7. Lasten kerkelijke gebouwen
11.052
9.801
11.052
13.612
32.500
10.082
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
8.982
6.263
8.954
9.141
7.200
8.694
9. Lasten beheer en administratie
5.353
3.001
5.121
5.353
2.200
11.847
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
51.959
48.262
48.527
52.810
59.900
53.722
 
Resultaat (baten - lasten)
1.801
5.243
6.003
129
2.100
-1.028

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact