Evangelische Gemeente 't Kruispunt

Statutaire naam: Evangelische Gemeente 't Kruispunt

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 822833694
Registratienummer VPE 101215

Contactgegevens
Postbus 8
2220 AA KATWIJK AAN ZEE
+316 107 107 51

http://www.tkruispunt.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

We zijn een gepassioneerde familie die eer en aanbidding brengt aan God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.
Een familie die leeft vanuit de hemel in Gods aanwezigheid. Vanuit eer en verbondenheid trainen wij cultuurveranderaars, die Gods Koninkrijk zichtbaar maken in Katwijk en ver daar buiten.

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen dominee of voorganger in vaste dienst, maar wordt geleid door een team van drie oudsten echtparen. Ieder van hen heeft zijn eigen inbreng in de bedieningen die nodig zijn om de gemeente gezond te laten functioneren. Afhankelijk van de ruimte in de begroting ontvangen de bestuursleden een vergoeding voor de door hen geleverde diensten en inzet.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Met een zekere regelmaat organiseert de gemeente studies en/of cursussen die de visie van de gemeente ondersteunen danwel verduidelijken.
Wilt u meer informatie: https://www.tkruispunt.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
1.000
748
600
1.137
2. Bijdragen gemeenteleden
98.100
106.139
119.500
124.211
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
99.100
106.887
120.100
125.348
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
24.000
16.000
24.000
24.000
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
16.650
13.773
22.600
15.638
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
46.358
46.911
50.300
46.378
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
27.400
33.858
20.800
32.765
9. Lasten beheer en administratie
3.750
3.627
6.200
4.500
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
118.158
114.169
123.900
123.281
 
Resultaat (baten - lasten)
-19.058
-7.282
-3.800
2.067

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact