Evangelie Centrum Het Anker

Statutaire naam: Evangelie Centrum Het Anker

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 6933087
Registratienummer VPE 101214

Contactgegevens
Dollardlaan 202
1784 BJ DEN HELDER
0223-645985 / 06-53648235

https://www.vpe.nl/anbi/1395/evangelie-centrum-het-anker.html

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Ons doel is &ldquo,door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken&rdquo,. Wij willen samen gemeente zijn en belijden dat Jezus Heer is en centraal staat in onze gemeente. Dat wil zeggen dat wij als gemeente ons aan Hem toewijden, Hem willen gehoorzamen, dienen en uitdragen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,https://sites.google.com/site/hetankerdenhelder/

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
970
873
500
864
500
509
2. Bijdragen gemeenteleden
29.060
29.826
27.100
28.122
28.200
27.298
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
200
661
-
-
Totaal baten
30.030
30.699
27.800
29.647
28.700
27.807
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
6.640
6.565
6.640
6.676
6.740
6.630
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
300
157
300
310
2.950
1.181
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.688
1.534
1.902
1.796
720
600
7. Lasten kerkelijke gebouwen
6.140
6.777
6.260
6.286
6.300
6.433
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
13.948
14.836
11.343
12.106
13.555
13.107
9. Lasten beheer en administratie
750
518
750
538
1.000
796
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
521
2.460
912
Totaal lasten
29.466
30.387
27.195
28.233
33.725
29.659
 
Resultaat (baten - lasten)
564
312
605
1.414
-5.025
-1.852

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact