Stg. Evangelie Centrum 'Het Anker'

Statutaire naam: Evangelie Centrum Het Anker

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 6933087
KvK nummer 41238932
Registratienummer VPE 101214

Contactgegevens
Dollardlaan 202
1784 BJ DEN HELDER
0223-645985

https://sites.google.com/site/evgchetanker/visie-misie-anker

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Ons doel is &ldquo,door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken&rdquo,. Wij willen samen gemeente zijn en belijden dat Jezus Heer is en centraal staat in onze gemeente. Dat wil zeggen dat wij als gemeente ons aan Hem toewijden, Hem willen gehoorzamen, dienen en uitdragen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,https://sites.google.com/site/hetankerdenhelder/

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
650
854
970
873
500
864
2. Bijdragen gemeenteleden
25.500
32.328
29.060
29.826
27.100
28.122
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
200
661
Totaal baten
26.150
33.182
30.030
30.699
27.800
29.647
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
6.540
6.225
6.640
6.565
6.640
6.676
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
300
254
300
157
300
310
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.791
1.425
1.688
1.534
1.902
1.796
7. Lasten kerkelijke gebouwen
6.260
6.608
6.140
6.777
6.260
6.286
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
14.284
16.034
13.948
14.836
11.343
12.106
9. Lasten beheer en administratie
750
483
750
518
750
538
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
1.525
-
-
-
521
Totaal lasten
29.925
32.554
29.466
30.387
27.195
28.233
 
Resultaat (baten - lasten)
-3.775
628
564
312
605
1.414

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact