Christelijke Gemeente Levend Water Delft

Statutaire naam: Christelijke Gemeente Levend Water Delft

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 822566953
Registratienummer VPE 101211

Contactgegevens
Hermesstraat 65
2624 BG DELFT
015-2629010

http://www.levendwater.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De stichting heeft ten doel: het realiseren van huisvesting van de gemeente, zowel samenkomst- als kantoorruimte. Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/  ,

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 1. , , , , Goed rentmeesterschap vna beschikbaar gestelde gelden. 2. , , , , Financieel ondersteunen van de gemeente inzake huisvesting. 3. , , , , Aankoop, onderhoud en verhuur van roerende en onroerende goederen. 4. , , , , Huur van onroerende goederen. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.levendwater.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
-
140.000
133.019
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
5.000
4.406
Totaal baten
-
-
-
145.000
137.425
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
32.000
31.849
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
-
25.000
23.750
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
32.000
30.828
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
-
30.000
30.109
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
15.000
14.615
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
2.000
2.001
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
9.000
9.947
Totaal lasten
-
-
-
145.000
143.099
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
-
-
-5.674

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact