Best Life Church

Statutaire naam: Best Life Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 854098719
Registratienummer VPE 101210

Contactgegevens
Pr. Bernhardplein 39-40
3555 AL UTRECHT
030-2430935

http://www.bestlifechurch.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Ons doel is mensen in contact brengen met God en met elkaar. Samen willen we het huis van God zijn, zoals Hij het bedoelt: een plek van liefde en acceptatie waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Zo komt het beste in ieders leven tevoorschijn en kunnen wij een verschil maken voor de wereld om ons heen. We geloven dat Jezus is gekomen om ons een leven in overvloed te geven (Joh. 10:10). Het beste leven heeft God voor ons beschikbaar! Daarom heten we &lsquo,Best Life Church&rsquo,! Laten we met elkaar dat Beste Leven delen en uitdelen aan elkaar en de mensen om ons heen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.bestlifechurch.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
18.000
18.445
9.000
18.200
2. Bijdragen gemeenteleden
521.000
616.457
462.000
520.860
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
539.000
634.902
471.000
539.060
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
104.000
106.222
102.000
104.505
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
76.000
79.406
82.000
75.581
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
5.000
65.312
51.000
4.993
7. Lasten kerkelijke gebouwen
233.000
80.557
144.000
232.719
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
34.000
42.845
36.000
33.847
9. Lasten beheer en administratie
52.000
109.471
43.000
51.952
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
11.000
11.074
11.000
11.404
Totaal lasten
515.000
494.887
469.000
515.001
 
Resultaat (baten - lasten)
24.000
140.015
2.000
24.059

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact