Evangelisch Centrum De Weg

Statutaire naam: De Weg

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 853134893
Registratienummer VPE 101209

Contactgegevens
Industrieweg 38 f
3641 RM MIJDRECHT
0297-255439

http://www.deweg.net

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Ons doel is om mensen te leiden naar een ontmoeting met God ,en Zijn Bovennatuurlijke kracht te ervaren, waardoor redding en herstel plaatsvindt. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.deweg.net

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
2
50
95
2. Bijdragen gemeenteleden
76.500
87.358
85.000
86.173
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
50
175
Totaal baten
76.500
87.360
85.100
86.443
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
22.140
23.316
39.475
36.839
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
4.500
2.565
6.675
3.788
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.600
2.339
2.000
2.410
7. Lasten kerkelijke gebouwen
27.750
27.084
27.535
26.826
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
13.960
25.463
3.000
14.148
9. Lasten beheer en administratie
3.950
2.791
5.075
3.516
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
600
251
1.200
1.204
Totaal lasten
76.500
83.809
84.960
88.731
 
Resultaat (baten - lasten)
-
3.551
140
-2.288

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact