Pinkstergemeente Filadelfia

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 824039208
KvK nummer 76648273
Registratienummer VPE 101103

Contactgegevens
Beltstraat 7
1777 HA HIPPOLYTUSHOEF
0227-592208

http://filadelfia-wieringen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weergegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.filadelfia-wieringen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
20
20
12
300
281
500
517
2. Bijdragen gemeenteleden
17.000
20.000
22.955
20.000
19.780
24.500
24.820
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
17.020
20.020
22.967
20.300
20.061
25.000
25.337
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
6.800
6.500
6.240
7.000
6.960
6.000
6.185
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
4.000
4.000
3.988
3.000
3.086
4.000
3.851
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.200
1.000
1.101
1.000
887
1.000
953
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8.000
7.000
6.751
6.000
7.519
6.000
5.520
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.200
1.300
1.400
900
887
1.200
1.485
9. Lasten beheer en administratie
390
350
370
300
256
300
286
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
21.590
20.150
19.850
18.200
19.595
18.500
18.280
 
Resultaat (baten - lasten)
-4.570
-130
3.117
2.100
466
6.500
7.057

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact