Christengemeente Kom en Zie Dordrecht

Statutaire naam: Christengemeente Kom en Zie Dordrecht

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 808023925
Registratienummer VPE 101201

Contactgegevens
Dalmeyerplein 10
3318 CB DORDRECHT
078-6166101

http://www.komenziedordrecht.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De visie van onze gemeente is: met enthousiasme eerbiedig op God gericht te leven te leven naar Bijbelse normen God en elkaar te dienen met onze gaven en talenten zorg te dragen voor elkaar en anderen in onze samenleving onze medemens met Jezus Christus bekend te maken Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.christengemeentekomenzie.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
892
1.471
892
2.551
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
40.188
35.358
40.208
41.348
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
41.080
36.829
41.100
43.899
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
3.600
3.250
5.000
4.500
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
5.790
6.794
3.300
2.921
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
1.175
1.134
1.175
1.188
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
12.565
12.178
14.980
14.212
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
15.870
14.815
1.905
1.810
9. Lasten beheer en administratie
-
-
500
493
15.840
14.995
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
500
176
500
273
Totaal lasten
-
-
40.000
38.840
42.700
39.899
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
1.080
-2.011
-1.600
4.000

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact