New Day International Church

Statutaire naam: New Day International Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 853459873
Registratienummer VPE 101188

Contactgegevens
Walt Disneyplantsoen 76
1325 SX ALMERE
0680157536

http://www.ndic.church

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De missie van New Day International Church is om een Engelstalige kerk te zijn die mensen naar Jezus Christus wijst en hun leert hoe God te dienen thuis en op het werk. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

The congregation holds weekly meetings where the proclamation of the gospel from the Bible is central. In addition, baptism services are held and the congregation celebrates the Lord's Supper. For more information: www.ndic.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
1.000
-
1.800
2. Bijdragen gemeenteleden
-
67.933
-
42.682
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
622
-
7.766
Totaal baten
-
69.555
-
52.248
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
1.500
-
1.876
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
2.401
-
4.532
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
778
-
710
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
8.157
-
7.475
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
10.971
-
13.088
9. Lasten beheer en administratie
-
5.894
-
5.551
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
-
29.701
-
33.232
 
Resultaat (baten - lasten)
-
39.854
-
19.016

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact