Levend Woord Brabant-Zeeland

Statutaire naam: Levend Woord Brabant-Zeeland

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 823006190
KvK nummer 550942638
Registratienummer VPE 101187

Contactgegevens
Kastanjelaan 53 a
4621 HC BERGEN OP ZOOM
0164-612927

http://lwgbz.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel, door het uitdragen van Gods Woord, mensen te brengen tot een levend geloof in Jezus Chrisus, hen tot discipelen van Hem te maken en hen tot het beleven van gemeenschap met Hem te brengen en in Hem met elkaar. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, die tevens voorganger van de gemeente is en een secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente hield wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. 

De gemeente is gestopt met de wekelijkse bijeenkomsten op 8 juli 2018.
Jongeren activiteiten ZuidWest United zijn voortgezet gedurende 2018, 2019 en 2020.
Opgeheven is de gemeente in april 2020 met inachtneming van de statutaire en ANBI richtlijnen

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
10
10
2. Bijdragen gemeenteleden
136
1.000
566
8.500
4.533
8.490
6.902
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
136
1.000
566
8.500
4.533
8.500
6.912
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
300
342
1.000
632
1.000
744
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
353
900
858
2.500
2.340
2.500
1.911
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
121
121
500
216
500
131
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
467
467
1.500
2.203
1.500
1.582
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
708
8.000
8.245
1.000
752
1.000
408
9. Lasten beheer en administratie
54
100
150
1.000
689
1.000
851
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
500
163
500
141
Totaal lasten
1.115
9.888
10.183
8.000
6.995
8.000
5.768
 
Resultaat (baten - lasten)
-979
-8.888
-9.617
500
-2.462
500
1.144

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact