Levend Woord Gemeente

Statutaire naam: Levend Woord Gemeente

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 808746832
Registratienummer VPE 101185

Contactgegevens
Van Malsenstraat 104
3074 PZ ROTTERDAM
010-4231354

http://www.lwg.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Onze visie geeft antwoord op de vraag: waar gaan we naar toe? Gezonden tot de natië,n, om maatschappelijk betrokken te zijn ,door het dienen, ontwikkelen en toerusten van mensen, ,zodat een ieder tot herstel komt en zijn specifieke opdracht vervult, ,waardoor invloed wordt uitgeoefend, tot eer van de Here God! Samengevat: wij zijn gezonden om een zegen te zijn! Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

De oudsten bepalen het algemene beleid en zetten de grote lijnen uit. Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.lwg.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
4.000
4.740
4.000
3.784
4.000
4.049
2. Bijdragen gemeenteleden
237.500
236.783
241.225
250.270
231.000
239.743
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
375
-
375
375
375
375
Totaal baten
241.875
241.523
245.600
254.429
235.375
244.167
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
111.240
113.425
109.740
107.919
99.200
107.884
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
9.000
9.090
15.050
9.545
17.200
17.202
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
500
500
7. Lasten kerkelijke gebouwen
64.380
59.214
47.030
70.410
43.300
43.020
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
42.000
42.989
58.180
44.708
55.400
55.556
9. Lasten beheer en administratie
6.670
7.775
6.670
7.458
7.800
7.788
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
4.600
4.616
8.653
7.545
8.700
11.147
Totaal lasten
237.890
237.109
245.323
247.585
232.100
243.097
 
Resultaat (baten - lasten)
3.985
4.414
277
6.844
3.275
1.070

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact