Pinkstergemeente De Ontmoeting

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Ontmoeting

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818336560
Registratienummer VPE 101181

Contactgegevens
Scharmbarg 35
9407 EA ASSEN
0592-269082

http://www.deontmoetingassen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

We willen een laagdrempelige kerk midden in de samenleving zijn, waar de mens telt en een persoonlijke en open relatie met God centraal staat. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het Leidersteam bestaat op dit moment uit 7 personen die allen een eigen verantwoordelijkheid binnen het team dragen. De 7 personen uit het leidersteam betreffen een voorganger, een oudste, een penningmeester, een secretaris en daarnaast 3 diakenen met diverse taken binnen de gemeente. Alleen de voorganger is bezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,http://deontmoetingassen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
800
80
1.400
317
800
713
2. Bijdragen gemeenteleden
63.000
64.637
59.400
59.591
51.200
55.792
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
88
-
220
Totaal baten
63.800
64.717
60.800
59.996
52.000
56.725
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
21.700
22.340
22.500
21.944
5.000
12.692
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
12.700
6.026
13.400
7.266
12.700
9.208
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.250
1.999
3.500
2.014
3.300
2.965
7. Lasten kerkelijke gebouwen
9.500
7.230
8.500
9.031
7.000
7.278
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
20.600
22.356
21.600
19.200
25.500
23.640
9. Lasten beheer en administratie
2.300
1.931
2.200
1.057
1.300
1.868
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
750
702
900
511
-
416
Totaal lasten
70.800
62.584
72.600
61.023
54.800
58.067
 
Resultaat (baten - lasten)
-7.000
2.133
-11.800
-1.027
-2.800
-1.342

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact