Pinkstergemeente De Ontmoeting

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Ontmoeting

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818336560
KvK nummer 76646890
Registratienummer VPE 101181

Contactgegevens
Scharmbarg 35
9407 EA ASSEN
0592-269082

http://deontmoetingassen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

We willen een laagdrempelige kerk midden in de samenleving zijn, waar de mens telt en een persoonlijke en open relatie met God centraal staat. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het Leidersteam bestaat op dit moment uit 11 personen die allen een eigen verantwoordelijkheid binnen het team dragen. De 11 personen uit het leidersteam betreffen een voorganger, 4 oudsten, een penningmeester, een secretaris en daarnaast 4 diakenen met diverse taken binnen de gemeente. Alleen de voorganger is bezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,http://deontmoetingassen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
500
500
80
800
80
1.400
317
2. Bijdragen gemeenteleden
67.850
64.000
67.162
63.000
64.637
59.400
59.591
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
88
Totaal baten
68.350
64.500
67.242
63.800
64.717
60.800
59.996
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
29.300
22.500
26.969
21.700
22.340
22.500
21.944
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
12.850
12.100
8.579
12.700
6.026
13.400
7.266
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.350
4.100
1.975
3.250
1.999
3.500
2.014
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8.000
7.350
7.125
9.500
7.230
8.500
9.031
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
17.250
21.000
20.755
20.600
22.356
21.600
19.200
9. Lasten beheer en administratie
4.400
3.700
3.163
2.300
1.931
2.200
1.057
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.200
750
702
750
702
900
511
Totaal lasten
76.350
71.500
69.268
70.800
62.584
72.600
61.023
 
Resultaat (baten - lasten)
-8.000
-7.000
-2.026
-7.000
2.133
-11.800
-1.027

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact