ParkCity Church

Statutaire naam: ParkCity Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 821925830
Registratienummer VPE 101177

Contactgegevens
Schaesbergerweg 136
6415 AK HEERLEN
045-5709217
http://www.parkcitychurch.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De visie van de gemeente is: &lsquo,Samen een verschil maken in Heerlen zodat vele mensen Jezus gaan volgen.&rsquo, Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,http://parkcitychurch.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
12.000
14.200
12.000
10.442
2. Bijdragen gemeenteleden
150.522
216.914
138.000
201.986
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
1.500
31
1.500
34
Totaal baten
164.022
231.145
151.500
212.462
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
77.363
78.893
75.400
75.508
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
16.450
24.313
23.130
16.299
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7.500
5.131
6.400
6.199
7. Lasten kerkelijke gebouwen
32.200
35.445
32.000
30.392
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
15.502
66.233
-
76.234
9. Lasten beheer en administratie
6.320
9.384
6.970
5.200
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
8.687
10.697
7.600
6.410
Totaal lasten
164.022
230.096
151.500
216.242
 
Resultaat (baten - lasten)
-
1.049
-
-3.780

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact