Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818235640
KvK nummer 28116881
Registratienummer VPE 101171

Contactgegevens
Warmonderweg 2
2341 KV OEGSTGEEST
071-4030136

http://veg-leiden.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Ondersteunen van de Volle Evangelie Gemeente Leiden en Omstreken te Alphen aan den Rijn op basis van de grondslag van dit Kerkgenootschap door ondermeer het beheren van vermogen en het beschikbaar stellen van ruimte en middelen aan deze gemeente om haar doelstellingen te verwezenlijken. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat tenminste uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.veg-leiden.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
197
854
150
197
1.250
418
2. Bijdragen gemeenteleden
-
53.500
54.681
51.500
55.396
58.100
49.095
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
53.697
55.535
51.650
55.593
59.350
49.513
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
-
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
7.800
7.790
9.597
8.268
9.773
9.597
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
5.500
5.682
6.659
4.709
10.839
6.659
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
25.000
25.000
24.200
24.700
25.100
24.200
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
-
38.300
38.472
40.456
37.677
45.712
40.456
 
Resultaat (baten - lasten)
-
15.397
17.063
11.194
17.916
13.638
9.057

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact