Volle Evangelie Gemeente De Schutse

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Schutse

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 813986072
Registratienummer VPE 101169

Contactgegevens
Jacob Loisstraat 37
3033 RC ROTTERDAM
010-4673433

http://www.schutse.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van de Gemeente is de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, naar de grondslagen van de Bijbel. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit een oudstenraad met minimaal 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.schutse.com

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
930
-
4.710
2. Bijdragen gemeenteleden
-
255.725
-
257.450
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
5.045
-
1.937
Totaal baten
-
261.700
-
264.097
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
161.821
-
165.797
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
14.937
-
16.400
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
3.037
-
3.474
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
38.861
-
32.903
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
26.776
-
27.624
9. Lasten beheer en administratie
-
12.240
-
9.802
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
12.834
-
13.294
Totaal lasten
-
270.506
-
269.294
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-8.806
-
-5.197

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact