Evangelische Gemeente Shelter Haarlem

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Shelter Haarlem

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 4819809
Registratienummer VPE 101166

Contactgegevens
Eksterlaan 1
2026 XA HAARLEM
023-5390204

www.shelter-haarlem.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het kerkgenootschap, de gemeente, stelt zich ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar woord: de Bijbel Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit een oudstenraad van minimaal 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.shelter-haarlem.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016Werkelijk 2015
1. Opbrengsten uit bezittingen
2.250
3.829
5.600
6.186
4.638
2. Bijdragen gemeenteleden
527.500
577.472
508.170
529.427
506.995
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
2.000
3.773
3.650
1.684
3.763
Totaal baten
531.750
585.074
517.420
537.297
515.396
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
283.096
290.744
279.076
275.131
250.507
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
46.050
57.196
44.850
27.718
39.093
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
17.900
13.067
14.600
20.552
11.841
7. Lasten kerkelijke gebouwen
70.456
57.475
77.255
61.279
71.527
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
71.465
116.639
73.850
77.907
74.212
9. Lasten beheer en administratie
22.320
24.321
22.350
22.218
21.365
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
19.943
19.307
25.000
21.341
18.557
Totaal lasten
531.230
578.749
536.981
506.146
487.102
 
Resultaat (baten - lasten)
520
6.325
-19.561
31.151
28.294

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact