VEG Levend Water Emmeloord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Levend Water

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 821948398
KvK nummer 32167684
Registratienummer VPE 101165

Contactgegevens
Peppellaan 1
8302 AL EMMELOORD
0527-617335

http://levendwater-emmeloord.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit de oudstenraad met tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.levendwater-emmeloord.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
102
250
165
1.000
320
2. Bijdragen gemeenteleden
96.000
98.000
100.862
109.000
102.331
111.000
102.238
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
7.008
Totaal baten
96.000
98.000
100.964
109.250
102.496
112.000
109.566
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
67.800
33.500
34.422
35.750
34.521
33.600
34.323
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
31.430
31.100
20.133
19.850
16.606
29.100
11.203
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.000
2.000
2.046
1.500
1.667
1.500
1.329
7. Lasten kerkelijke gebouwen
11.100
11.100
10.827
12.750
10.380
13.800
11.345
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
27.000
27.000
28.009
25.000
27.196
16.800
44.847
9. Lasten beheer en administratie
-
-
-
-
-
-
-
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.400
2.400
2.420
3.200
2.446
3.200
3.021
Totaal lasten
141.730
107.100
97.857
98.050
92.816
98.000
106.068
 
Resultaat (baten - lasten)
-45.730
-9.100
3.107
11.200
9.680
14.000
3.498

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact