Thousand Hills International Church

Statutaire naam: Thousand Hills International Church

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 814886012
Registratienummer VPE 101164

Contactgegevens
Neuweg 148
1214 HA HILVERSUM
035-6284310

http://www.thousandhills.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Thousand Hills is een internationale, interdenomenationele multisite kerk in Hilversum en Huizen met een passie om God lief te hebben, mensen lief te hebben en levens te veranderen voor Jezus.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt op twee locaties wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat.
Er zijn doordeweekse activiteiten in kleine groepen. 
Meer informatie over onze aktiviteiten op de website: https://www.thousandhills.nl/nl/over/over-ons/

 

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
529.550
616.921
411.620
548.214
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
52.450
68.568
17.014
76.654
Totaal baten
-
-
582.000
685.489
428.634
624.868
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
247.845
281.405
201.369
231.624
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
87.400
104.721
46.600
80.220
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
68.580
92.992
68.117
96.518
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
82.550
103.570
64.629
122.536
9. Lasten beheer en administratie
-
-
14.200
18.364
10.600
16.329
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
30.000
31.371
3.000
34.837
Totaal lasten
-
-
530.575
632.423
394.315
582.064
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
51.425
53.066
34.319
42.804

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact