Evangelie Gemeente Hillegom

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Hillegom

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 823110771
Registratienummer VPE 101162

Contactgegevens
Prinses Irenelaan 16
2182 CZ HILLEGOM
0252-531686

http://www.eghillegom.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

EG-Hillegom heeft het doel mensen in Hillegom en omstreken onder het licht van Gods evangelie te brengen, en naar hun bestemming te brengen zoals God het voor hun bedoelt heeft. Samen ontdekken met de hulp van de Heilige Geest dat God echt liefde is en Hij een persoonlijke relatie met je wil en niet op zoek is naar het volgen van regels of religie. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

EG-Hillegom heeft een eigen beleidsplan 2013-2016 daarin is de hoofdlijn: Wij geloven dat door een grote toewijding aan het grote ,GEBOD ,en de grote ,OPDRACHT ,er een gezonde gemeente ontstaat. Het grote gebod: ,&ldquo,Hij (Jezus) antwoordde: &lsquo,Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.&rdquo,. ,Mattheus 22:36-40 Uit de grote Opdracht halen we het volgende: Jezus zei: : &ldquo,Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.&rdquo,. ,Mattheus 28:19-20 Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 4 leden, 2 oudsten en 2 kaderleden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eghillegom.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
54.000
46.184
50.000
51.152
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
54.000
46.184
50.000
51.152
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
11.200
-
3.750
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
14.100
9.513
16.950
15.443
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
850
914
800
795
7. Lasten kerkelijke gebouwen
15.250
8.217
16.050
15.052
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
8.100
6.072
7.250
7.912
9. Lasten beheer en administratie
2.500
2.003
3.200
2.830
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.000
1.054
2.000
1.025
Totaal lasten
54.000
27.773
50.000
43.057
 
Resultaat (baten - lasten)
-
18.411
-
8.095

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact