Vol Evangelie Gemeente Op de Rots

Statutaire naam: Vol Evangelie Gemeente op de Rots

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810908463
Registratienummer VPE 101156

Contactgegevens
Constantijn Huygensplein 12
4741 BJ HOEVEN
0165-316064

http://www.opderots.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

1. Evangelieverkondiging : Evangelisatie 2. Diakonale en Pastorale zorg : Gemeenschap 3. Toerusting en Vorming : Discipelschap 4. God gezamenlijk te aanbidden en prijzen : Aanbidding 5. Priesterschap en Rentmeesterschap : Bediening Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.opderots.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
5.000
6.363
5.080
5.000
5.099
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
Totaal baten
5.000
6.363
5.080
5.000
5.099
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
500
400
570
500
733
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
100
106
131
100
115
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
100
-
-
100
100
7. Lasten kerkelijke gebouwen
1.250
1.304
1.281
1.200
1.342
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
2.500
3.943
2.443
2.500
2.469
9. Lasten beheer en administratie
350
396
310
350
352
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
10
-
-
-
Totaal lasten
4.800
6.159
4.735
4.750
5.111
 
Resultaat (baten - lasten)
200
204
345
250
-12

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact