Evangeliegemeente Sion Montfoort

Statutaire naam: Evangeliegemeente Sion Montfoort

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 804224900
Registratienummer VPE 101155

Contactgegevens
Kasteelplein 7
3417 JG MONTFOORT
06-47355161

http://www.sionmontfoort.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De doelstelling is de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en van het Koninkrijk Gods. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.sionmontfoort.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
61
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
24.838
26.844
29.250
26.077
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
24.838
26.905
29.250
26.077
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
6.858
5.247
3.500
5.808
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
4.590
3.461
8.925
3.111
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
510
507
600
581
7. Lasten kerkelijke gebouwen
10.400
10.433
10.800
9.538
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
9. Lasten beheer en administratie
1.000
993
2.500
5.101
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
Totaal lasten
23.358
20.641
26.325
24.139
 
Resultaat (baten - lasten)
1.480
6.264
2.925
1.938

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact