Pinkstergemeente De Brug

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Brug

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 815030368
Registratienummer VPE 101147

Contactgegevens
Marketentster 3
1625 WB HOORN
0229-237782

http://www.pgdebrug.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

1. Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. 2. Bekeerden te onderwijzen in het Woord van God, samen te komen en het Heilig Avondmaal vieren. 3. De leden toe te rusten tot discipelschap en de wederkomst van Jezus Christus te verwachten. 4. Zendingswerk stimuleren. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De gemeente heeft een eigen beleidsplan. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/  ,

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgdebrug.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
17.650
70
800
329
2. Bijdragen gemeenteleden
81.150
94.933
82.000
88.596
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
656
-
472
Totaal baten
98.800
95.659
82.800
89.397
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
24.300
23.697
24.300
23.964
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
13.300
9.496
14.300
12.689
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.178
1.178
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
19.000
18.020
18.700
18.451
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
15.000
21.122
15.000
21.831
9. Lasten beheer en administratie
2.522
1.063
4.500
3.286
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
23.500
18.993
6.000
4.279
Totaal lasten
98.800
93.569
82.800
84.500
 
Resultaat (baten - lasten)
-
2.090
-
4.897

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact