Pinkstergemeente SION

Statutaire naam: Pinkstergemeente SION

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818678847
KvK nummer 14126745
Registratienummer VPE 101130

Contactgegevens
Vossenerlaan 84
5924 AG VENLO
077-3820011

http://pgsion.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het is onze visie om Venlo en omstreken te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wij kunnen dit bereiken door bijeenkomsten, de televisie, de radio en andere media. Wij richten ons op alle mensen die in Venlo en omstreken wonen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgsion.com

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2020Begroting 2019Werkelijk 2019Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
20.000
20.000
19.325
20.000
21.424
16.948
15.350
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
1.000
250
Totaal baten
20.000
20.000
19.325
20.000
21.424
17.948
15.600
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
3.000
3.000
3.340
2.500
2.994
2.353
2.265
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
3.000
2.500
4.754
2.500
3.152
630
400
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
500
400
664
300
396
600
150
7. Lasten kerkelijke gebouwen
10.000
10.000
10.354
9.500
10.439
8.911
6.330
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
450
250
9. Lasten beheer en administratie
500
500
661
500
221
544
650
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.000
3.000
500
3.000
3.000
4.800
4.875
Totaal lasten
19.000
19.400
20.273
18.300
20.202
18.288
14.920
 
Resultaat (baten - lasten)
1.000
600
-948
1.700
1.222
-340
680

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact