Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 806439907
Registratienummer VPE 101204

Contactgegevens
Herenwal 114
8441 BD HEERENVEEN
06-81956937

http://www.pinkstergemeenteheerenveen.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel om Gods volle heilsboodschap te verkondigen en om zich mee in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het evangelie van Jezus Christus en het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur van de gemeente is een leiderschapsteam dat bestaat uit tenminste vier oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pinkstergemeenteheerenveen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
3.000
3.816
4.000
2.869
2. Bijdragen gemeenteleden
109.500
120.511
113.500
114.797
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
112.500
124.327
117.500
117.666
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
19.000
18.069
30.900
8.933
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
9.400
6.090
9.350
9.123
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.700
1.709
1.650
1.734
7. Lasten kerkelijke gebouwen
57.010
55.238
53.825
54.851
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
12.600
14.364
12.750
13.899
9. Lasten beheer en administratie
4.090
4.166
4.250
3.357
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.500
1.763
1.250
1.947
Totaal lasten
106.300
101.399
113.975
93.844
 
Resultaat (baten - lasten)
6.200
22.928
3.525
23.822

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact