Pinkstergemeente De Banier

Statutaire naam: PG de Banier

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 810593804
Registratienummer VPE 101126

Contactgegevens
Blankenburgstraat 134
3081 TD ROTTERDAM
010-4850417

http://www.banier-rotterdam.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.debanier-rotterdam.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
36.373
35.106
36.600
34.641
2. Bijdragen gemeenteleden
-
-
36.461
51.391
34.050
34.725
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
36.729
23.719
33.890
34.979
Totaal baten
-
-
109.563
110.216
104.540
104.345
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
29.116
26.954
28.135
27.730
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
-
11.371
13.954
7.308
10.830
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
848
4.718
2.315
808
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
-
25.079
43.943
26.754
23.885
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
-
12.784
15.035
14.031
12.176
9. Lasten beheer en administratie
-
-
3.333
8.332
6.442
3.175
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
20.400
16.704
2.566
19.429
Totaal lasten
-
-
102.931
129.640
87.551
98.033
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-
6.632
-19.424
16.989
6.312

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact