Evangeliegemeente De Kandelaar

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Kandelaar

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 806130647
Registratienummer VPE 101125

Contactgegevens
De Ruijterlaan 4
3781 TK VOORTHUIZEN
0342-471721

http://www.kandelaaronline.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.kandelaaronline.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
1.500
1.258
1.000
1.377
2. Bijdragen gemeenteleden
90.000
105.118
99.000
90.554
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
91.500
106.376
100.000
91.931
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
48.000
47.258
48.500
47.663
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
8.000
5.098
10.500
6.372
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
11.600
16.350
13.065
8.787
7. Lasten kerkelijke gebouwen
16.500
16.639
18.000
17.767
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
1.500
3.141
5.435
3.655
9. Lasten beheer en administratie
8.000
7.156
10.500
7.476
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
2.000
6.748
4.000
2.047
Totaal lasten
95.600
102.390
110.000
93.767
 
Resultaat (baten - lasten)
-4.100
3.986
-10.000
-1.836

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact