Pinkstergemeente Amsterdam

Statutaire naam: Pinkstergemeente Amsterdam

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 852014661
Registratienummer VPE 101121

Contactgegevens
A.J. Ernststraat 302-304
1082 LT AMSTERDAM
020-6446999

http://www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De gemeente stelt zich ten doel: a. , , , , Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd, b. , , , , Dat mensen tot verlossing komen door geloof in Christus, c. , , , , Hen te leiden tot geestelijke volwassenheid, d. , , , , Hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend, e. , , , , Voor alle culturen en alle leeftijden het Evangelie van Jezus Christus te manifesteren. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur wordt gevormd door de Raad van Oudsten en diakenen van tenminste 5 leden, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
9.275
11.212
9.400
12.275
9.500
11.329
2. Bijdragen gemeenteleden
202.000
227.817
218.500
200.747
217.000
236.701
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
30.000
891
29.532
56.808
25.500
51.034
Totaal baten
241.275
239.920
257.432
269.830
252.000
299.064
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
61.200
65.235
56.400
56.122
52.500
52.470
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
17.750
21.058
19.000
15.116
21.000
22.445
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
5.900
6.174
4.800
8.097
4.000
7.142
7. Lasten kerkelijke gebouwen
115.750
104.311
130.950
145.586
133.000
168.813
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
42.020
41.493
45.000
41.390
47.000
45.944
9. Lasten beheer en administratie
1.800
1.649
1.200
2.019
1.500
1.055
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
244.420
239.920
257.350
268.330
259.000
297.869
 
Resultaat (baten - lasten)
-3.145
-
82
1.500
-7.000
1.195

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact