Joshua Gemeente

Statutaire naam: Joshua Gemeente

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818609229
Registratienummer VPE 101115

Contactgegevens
Willem Prinzenstraat 43
5701 BC HELMOND
0492-513055

http://www.joshuagemeente.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Joshua Gemeente is een dynamische gemeente, die niet direct in een hokje te plaatsen is, wat wij overigens ook niet willen. Wij willen bekend staan als een gemeente die Jezus Christus volgt en die doet wat Hij vanuit Zijn Woord, de Bijbel, ons leert en opdraagt. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.joshuagemeente.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
-
56.942
51.500
52.050
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-1.118
550
-2.232
Totaal baten
-
55.824
52.050
49.818
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
39.743
37.500
38.141
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
1.612
470
895
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
-
-
-
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
8.975
8.800
8.746
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
1.500
940
1.500
9. Lasten beheer en administratie
-
3.176
2.050
2.605
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
80
110
Totaal lasten
-
55.006
49.840
51.997
 
Resultaat (baten - lasten)
-
818
2.210
-2.179

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact